Środa 14.10.2015

Termoizolacyjne pianki THERMANO do izolacji dachów płaskich

Izolacja dachu płaskiego stanowi duży problem wykonawczy. Dobra termoizolacja musi być również mało nasiąkliwa co zapewnia np. pianka izolacyjna (pianka thermano). 

Dachy płaskie, których spadek ma czasami nawet tylko 2-3 stopni, stwarzają duże problemy wykonawcze związane m.in. ze sprawnym odprowadzeniem wody z dachu. Rozwiązaniem wielu problemów na budowie może być zastosowanie nowoczesnych pianek izolacyjnych THERMANO.


Pianki typu PIR marki THERMANO fir­my Balex Metal to produkt, dzięki któ­remu możemy uniknąć wielu technolo­gicznych niespodzianek, które czyhają na nas przy izolacji dachów płaskich.

Współczynnik lambda izolacji THERMANO

Właściwości termoizolacyjne mate­riałów określa się dzięki zastosowaniu wskaźnika przewodzenia ciepła lamb­da (X). Dla izolacji THERMANO wyno­si on 0,023 [W/mK], dla przeciętnej wełny mineralnej X ~ 0,040 [W/mK], a dla białego styropianu X ~ 0,035. THERMANO jest więc izolatorem dużo skuteczniej zatrzymującym cie­pło niż najpopularniejsze materiały do termoizolacji, co w sposób naturalny przekłada się na dużo mniejszą gru­bość warstwy termoizolacji.

THERMANO to mniejsze obciążenie dla konstrukcji dachu

Znacznie mniejsza gęstość izolacji THERMANO w stosunku do trady­cyjnych materiałów sprawia, że dużo mniej obciąża ona mechanicznie poła­cie dachowe, co z kolei daje możliwość „odchudzenia" masy stali blachy tra­pezowej oraz elementów konstrukcji dachu. Ma to istotny wpływ na obni­żenie kosztów dachu.

THERMANO to duży opór dyfuzyjny

Dzięki temu folia nie musi już być tak wysoce paroizolacyjna, a drob­ne wykonawcze niedoskonałości nie grożą katastrofą, jak przy rozwią­zaniu z wełną mineralną. Zalecana folia paroizolacyjna działa tylko jako dodatkowy bezpiecznik obniżający strumień pary wodnej zaciąganej przez szczeliny między płytami ocie­plenia.

THERMANO to wytrzymałość na ściskanie

Normatywna wytrzymałość THERMA­NO na ściskanie przy 10% odkształ­ceniu względnym [kPa] to poziom ok. 150 kPa. Izolacja THERMANO jest więc trzy razy bardziej odporna na nacisk niż wełna mineralna. Dzięki temu możemy bez problemu chodzić po dachu, aby obsłużyć zainstalowane tam urządzania. Nie ma także żad­nych zagrożeń związanych z zimowym odśnieżaniem. Ruch osób nie powo­duje miejscowych załamań mogących stwarzać zastoiny wody i nieszczel­ności.

THERMANO to odporność na pełzanie

Pełzanie to powolna zmiana kształ­tu termoizolatora wskutek działa­nia stałych, długotrwałych obciążeń o wartościach poniżej poziomu grani­cy sprężystości materiału. Dla pianek PIR ustalono, że przy normatywnym, stałym obciążeniu powierzchni płyty jej odkształcenie po 50 latach nie powinno być większe niż 2%. Dzięki temu na powierzchni dachu można bez obawy montować elementy tech­niczne.

THERMANO to odporność termiczna izolacji

W przypadku ciemnych kolorów ele­wacji lub pokrycia dachowego tempe­ratura pod nimi sięgać może pozio­mów destrukcyjnych dla styropianów. THERMANO wytrzymuje temperatury w zakresie od -70 do +140°C (krótko­trwale nawet do +240°C). Dzięki tej odporności dużo bezpieczniejsze jest też stosowanie na dachu palników gazowych w trakcie montażu pokryć bitumicznych.

THERMANO to mała nasiąkliwość wodą

Nasiąkliwość wodą po 24 godzinach pełnego zanurzenia wynosi dla THERMANO nie więcej niż 2%. Niemieckie badania pokazują też, że nawet po 28 dniach zanurzenia w wodzie pod­wyższenie wskaźnika przewodności cieplnej dla THERMANO wynosi tylko 0,0018 W/(mK) (przy bazowej wiel­kości 0,023 W/(mK)). Żadna, nawet długotrwała awaria w zakresie hydroizolacji nie spowoduje więc istotne­go obniżenia własności termicznych izolacji. Remont może więc być sta­rannie zaplanowany i nieco opóźniony w czasie.

Stosując THERMANO na dachach płaskich trzeba pamiętać jednak, że każdy budynek jest inny i trzeba do niego zastosować indywidualne roz­wiązania. Firma Balex Metal - właści­ciel marki THERMANO - oferuje tutaj pełne wsparcie techniczne.

Źródło: THERMANO / Balex Metal sp. z o.o. / inzynierbudownictwa.pl

Zobacz również...